1959 - 2012
Nie ma kaleki, jest człowiek...
(Maria Grzegorzewska)
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 1 w Policach    
Strona Główna
Aktualności
Galeria Zdjęć
Historia Ośrodka
Rada Rodziców
Szkoły
Grupy Wychowawcze
Rehabilitacja
Dokumenty Ośrodka
Rekrutacja
Podręczniki
E - Gazetka
Przetargi
Kontakt 

GRUPY WYCHOWAWCZE

Funkcjonujący internat na terenie placówki przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży spoza Polic. W chwili obecnej w dziewięciu grupach, w zależności od schorzeń i wieku, mieszka ok. 100 wychowanków. Program wychowawczy internatu skierowany jest na kształcenie życia społecznego i codziennego. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach prospołecznych i przygotowujących ich do samodzielnego życia.

W internacie realizowany jest wspólny program wychowawczy i indywidualne programy usamodzielniania. Wychowankowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo- rekreacyjnych i ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Poznają zagrożenia, które wynikają z korzystania z różnych używek. Uczą się rozwiązywania własnych problemów w sposób, który nie wpłynie negatywnie na ich przyszłość. Edukowane są z zakresu zdrowego stylu życia i wartości z niego płynących. Wszelkie działania, podejmowane przez internat mają na celu osiągnięcie sukcesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Wychowawcy zawsze służą pomocą podczas odrabiania lekcji. Posiadają wypracowany system pracy. Przeprowadzane są też systematycznie zajęcia wyrównawcze, poprawiające koncentrację uwagi, rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię oraz uczące technik samodzielnego zdobywania wiedzy.

Na rozwój podopiecznych mają znaczny wpływ organizowane zajęcia pozalekcyjne, jakimi są m.in.: zajęcia integracyjne, plastyczne, taneczne, umuzykalniające, kulinarne, wieczorki poetyckie, wycieczki, biwaki wodniackie i ogniska. Takie spędzanie czasu wolnego pozwala na rozwijanie zainteresowań, usamodzielnienie i rozwój sprawności ruchowej. Zajęcia te integrują grupę i jednocześnie zapobiegają nudzie.

W momencie umieszczenia dziecka w placówce, następuje zmiana warunków jego dotychczasowego życia. Dziecko przechodzi fazę adaptacji w nowym środowisku, do życia w internacie, który staje się jego „drugim domem". Ogromne znaczenie dla ogólnego samopoczucia i rozwoju uczuciowego dziecka jest zapewnienie poczucia przynależności i oparcia. Internat odgrywa w tym momencie ważną rolę społeczną. Jest istotnym czynnikiem kształtującym postawy wobec współżycia społecznego, nauki szkolnej i pracy. Ponosi ogromną odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielności.

© by MG-SOSW Nr 1